Regulamin zakupów w Sklepie medarfa.pl

 

§1

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – HAERFA Zuzanna Kubińska, ul. Otago 4, Gdańsk, NIP 839-158-55-45, REGON 193030451
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną medarfa.pl
 3. Klient – każdy podmiot (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności suplementy diety.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Towarów oraz pozostałe dane niezbędne do wystawienia faktury oraz dostarczenia towaru, określone w § 4 ust.1
 8. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (zamowienia@medarfa.pl lub biuro@medarfa.pl ), telefonicznie pod numerami wskazanymi na stronie internetowej www.medarfa.pl w zakładce „Kontakt” (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00).
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
 8. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów dostawy.
 9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów, tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

 

§ 3

Składanie Zamówień

 1. Zamówienia można składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@medarfa.pl
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Zawartość witryny internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych Towarów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia w witrynie sklepu.
 4. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia e-mailem przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. E-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia do realizacji zawiera wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży i wysyłany jest niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty złożenia Zamówienia,

 

                                                                                                                                          § 4

                                                                                                                        Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w Zamówieniu następujących danych:
 • a) nazwa Towaru oraz ilość zamawianych opakowań
 • b) imię, nazwisko, adres zamawiającego
 • c) adres, na który przesyłka ma być doręczona
 1. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Klienta do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
 2. W przypadku braku lub niekompletnego podania danych, o których mowa w ust. 1 Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 (pięciu) dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, o czym  niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną.
 4. Jeżeli Sklep medarfa.pl nie jest w stanie zrealizować zamówienia Klienta (niedostępność towaru, brak towaru w magazynie, incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną.
 5. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 6. Płatności za zakupy w sklepie medarfa.pl należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: ALIOR BANK: 14 2490 0005 0000 4500 3138 7774
 7. Klient, powinien dokonać zapłaty za zamówiony w Sklepie towar oraz dostawę w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 8. Zamówiony Towar wysyłamy najpóźniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty obejmującej cenę Towaru oraz koszt dostawy.
 9. Zamówiony Towar dostarczamy na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka pocztowa priorytetowa). Nie wysyłamy Towaru za granicę.
 10. Klient jest obciążany kosztami dostawy - są one widoczne na stronie internetowej Sklepu, w zakładce "Zamówienia" http://medarfa.pl/10-zamowienia.html
 11. Koszty dostawy są zależne od wielkości Zamówienia.
 12. Informacje dotyczące terminu doręczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wskazane są na stronie internetowej www.poczta-polska.pl W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym przez Pocztę Polską czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.
 13. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego doręczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z aktualnym cennikiem.
 14. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.

 

                                                                                                                                     § 5

                                                                                                                       Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 556¹-556³ Kodeksu cywilnego.
 2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem maila: biuro@medarfa.pl
 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 8. Klient może wysłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – na koszt Sprzedawcy; w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Klienta możliwe jest tylko na terenie Polski.
 9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 10. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
 12. Towary sprzedawane w Sklepie nie posiadają gwarancji, tj. Klient może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad Towaru jedynie na podstawie rękojmi za wady.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub uprawnioną osobę trzecią). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem maila: biuro@medarfa.pl
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej regulaminu (Załącznik 1), jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę     zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 7. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Klient podając dane do Zamówienia, o których mowa w §4 ust.1 Regulaminu oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Podając dane do Zamówienia, o których mowa w §4 ust.1 Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu drogą mailową informacji w celach marketingowych i handlowych od Sprzedawcy.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia. W celu realizacji umowy Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów: Poczta Polska S.A. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 6. Adresy mailowe Klientów wykorzystywane są tylko w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę. Adresy mailowe Klientów mogą być wykorzystywane w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy, o ile Klient wyraził odrębną zgodę na przesyłanie mu drogą mailową informacji w celach marketingowych i handlowych od Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 7. W każdej chwili Klient ma prawo cofnąć odrębną zgodę na przesyłanie mu drogą mailową informacji w celach marketingowych i handlowych od Sprzedawcy. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@medarfa.pl
 8. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.  Więcej informacji o plikach cookies na: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu medarfa.pl (zakładka „ZAMÓWIENIA”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 15.05.2017 r. 
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:  
 • a) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
 • b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
 • c) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

 

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

HAERFA Zuzanna Kubińska
adres: ul. Otago 4, 80-299 Gdańsk
e-mail: biuro@medarfa.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

………………………………………………………………………………………...........................................................................

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………………………………………………………

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………

 

– Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………....................

 

-Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy oraz numer zamówienia/paragonu (nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot).................................................................................................................................................................

 

Data                                                                                                       Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………                                                                  ..................................................................................

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Regulamin w formacie PDF do pobrania tutaj